PDA

View Full Version : Azn Raps FSB5 (2004)


 1. Round 1: Adept vs Jacent
 2. Round 1: Thisguy vs Tony Sansaloni
 3. Round 1: Nojeel vs Sorehmk
 4. Round 1: Label vs Yehti
 5. Round 1: Amaznle vs Legacy
 6. Round 1: AmoniaK vs spherikul
 7. Round 1: Demik vs Jenius
 8. Round 1: Deviant vs verb
 9. Round 1: The User vs Username
 10. ill niK-A vs Dynamike
 11. Round 1: Prosper vs Antic
 12. Cerebral vs Kronick
 13. Round 1: Jozin vs Pankeo
 14. Round 1: azn_newbie vs Words
 15. steven nyguen vs .TRC.
 16. Round 1: Shrapnel vs Rosebud
 17. Round 1: Darkwill (Esau) vs Details
 18. Round 1: Eye-Z vs Young Boi
 19. Round 1: Razah vs Lenny Blaze
 20. Round 1: Feeble Minded vs Riddelin
 21. Round 1: DIHN. vs Comedian
 22. Round 1: Antiheroic vs Inkwell Q
 23. Round 1: Leviticus vs retep
 24. Round 1: Elevated vs Phatty T
 25. Round 1: Prophetic vs Tsunami
 26. Round 1: Clic Clac vs AyZeeEn
 27. Round 1: KrazieYang vs ProffesorBlue
 28. Round 1: Sintro vs -Neo-
 29. Round 1: Hong221 vs K raZZ
 30. Round 1: Dekay vs Solidified
 31. Round 2: Jacent vs Pankeo
 32. Round 2: Intrakate vs Feeble Minded
 33. Round 2: Leviticus vs Darkwill (Esau)
 34. Round 2: TRC vs Eye-Z
 35. Round 2: Inkwell vs Antic
 36. Round 2: Elevated Thought vs Solidified
 37. Round 2: Amaznle vs Tsunami
 38. Round 2: azn_newbie vs Razah
 39. Round 2: Rosebud vs Tony Sansaloni
 40. Round 2: Blasphemous vs Amoniak
 41. Round 2: Verb vs ill nik-A
 42. Round 2: ProffesorBlue vs Com
 43. Round 2: Neo vs AyZeeEn
 44. Round 2: Username vs Cerebral
 45. Round 2: Label vs K Razz
 46. Round 2: Demik vs Nojeel
 47. Round 3: Tony Sansaloni vs K raZZ
 48. Round 3: Intrakate vs Trigga (TRC)
 49. Round 3: Razah vs Darkwill (Esau)
 50. Round 3: Inkwell vs AyZeeEn
 51. Round 3: Verb vs Pankeo
 52. Round 3: Elevated vs Com
 53. Round 3: Demik vs Tsunami
 54. Round 3: Blasphemous vs UserName
 55. Round 4: UserName vs Razah
 56. Round 4: Verb vs Demik
 57. Round 4: Elevated vs Tony Sansaloni
 58. Round 4: Inkwell vs Intrakate
 59. Round 5: Intrakate vs Verb
 60. Round 5: UserName vs Tony Sansaloni
 61. Finals: Intrakate vs Tony Sansaloni